inmode.lt

Privatumo politika

Versija: 2020 Gruodis


Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika kartu su inmode.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja jūsų naudojimąsi interneto svetaine www.inmode.lt [toliau – Svetainė], už kuriuos atsakingas juridinis asmuo VšĮ „Arkos dailės galerija“.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Svetainės paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Svetaine patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.

Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti www.inmode.lt interneto svetaine.

Duomenys renkami šiais atvejais: vartotojo registracijos metu; paslaugų naudojimosi metu, kai jomis naudojasi registruotas vartotojas; bendradarbiavimo; naujienlaiškių prenumeratos užsakymo metu; asmeninių duomenų, šiuos pateikiant internetinių formų pildymo metu.

Naudodamasis mūsų Svetaine vartotojas pripažįsta, kad perskaitė šią privatumo politiką ir visiškai su ja sutinka. Ši privatumo politika gali būti nuolat keičiama ir pildoma, atnaujinimus nurodant šio teksto viršuje ir jiems įgaliojant nuo paskelbimo datos. Dėl šios priežasties rekomenduojama periodiškai patikrinti šią privatumo politiką.

Kai kurioms Svetainėje siūlomoms paslaugoms ateityje gali būti taikoma speciali privatumo politika, kuri tokiu atveju papildys šią bendrąją privatumo politiką. Prieigą prie Svetainės ir su ja susijusias paslaugas reglamentuoja Svetainės Naudojimo sąlygos.

I skyrius – Asmens duomenų tvarkymas

Toliau šiame tekste aptariamas Vartotojų asmeninės informacijos rinkimas ir apdorojimas, kuris yra vykdomas Vartotojui naudojantis Svetainės paslaugomis.

 1. Duomenų valdytojas
  Všį „Arkos dailės galerija“ (duomenų valdytojas, toliau – Galerija), juridinio asmens kodas
  126122090, adresas Aušros Vartų g. 7, LT-01204, Vilnius, už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: support@inmode.lt), vykdydama jai priskirtas viešąsias funkcijas, o taip pat
  įgyvendindama vidaus administravimo poreikius, aptarnaudama interesantus, gauna asmens
  duomenis, kuriuos tvarko šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais ir laikydamasi čia įtvirtintų principų.

 2. Duomenų rinkimas
  Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą [toliau – BDAR] Europoje, asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su nustatytu ar atpažįstamu fiziniu asmeniu (Vartotoju) ir sudaro galimybes jį identifikuoti. Dėl šios priežasties tai netaikoma anoniminiams duomenis.

  www.inmode.lt renka skirtingus asmens duomenų tipus, kurie apima
  • Profilio duomenis: Svetainės Vartotojo vardą ir slaptažodį, profilio nustatymus (žymes, parisisuntimus, prenumeratos tipus, t.t.), komentarus, atsakymus į apklausas, ir kitą ar papildomą informaciją kaip nuorodas į socialinius tinklus, gyvenimo aprašymus, internetines svetaines.
  • Tapatybės duomenys: vardas ir pavardė.
  • Kontaktiniai duomenys: el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.
  • Mokėjimo duomenys (jei tokie yra reikalingi): mokėjimo ir atsiskaitymo informacija, kuri priklauso nuo Vartotojo pasirinkto mokėjimo metodo, taip pat kitos detalės, susijusios su paslaugų ir produkto pirkimo bei prenumeratos informacija.
  • Techniniai duomenys: prisijungimo informacija, kalba, IP adresas, naršyklės tipas ir versija laiko zonos nustatymai, operacinė sistema, naršyklės papildinių tipai ir versijos bei kiti techniniai duomenys, kuriuos Vartotojas naudoja lankydamasis Svetainėje.
  • Naudojimo duomenys: informacija apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetainės produktus ir paslaugas.
  • Rinkodaros ir komunikacijų duomenys: naujienlaiškių prenumeratai reikalinga kontaktinė informacija (vardas, pavardė, el.pašto adresas).
  • Duomenų rinkimas iš Google programėlių – Google disko: informacija, surinkta iš Vartotojo atliktų paieškų neprisijungus Svetainėje, yra anoniminio vartotojo. Mes nesaugome jokių duomenų, vykdant šią sąveiką.

   Inmode.lt nerenka jokių asmeninių duomenų, kurie yra susiję su jautriomis ar pažeidžiamomis kategorijomis (rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, sąjungų narystė, sveikatos ir genetinės ar biometrinės informacijos).

   Jei pagal įstatymus ar sutarties sąlygas Vartotojo prašoma pateikti asmens duomenis ir jis nusprendžia jų neteikti, negalime įvykdyti sutarties ar suteikti paslaugų. Tokiu atveju Vartotojui bus pranešta iš anksto.

 3. Duomenų rinkimo procedūros
  Inmode.lt duomenis renka skirtingais būdais, kurie apima:
  • Svetainės naršymas ir naudojimas: kai Vartotojai lankosi ir naršo Svetainę anonimiškai, t. y. be registruoto Vartotojo Svetainėje, jokie jo asmens duomenys neatskleidžiami www.inmode.lt, išskyrus informacija apie Vartotojo atliktų atsisiuntimų ir paieškų skaičių. Ši informacija renkama dėl to, kad būtų galima stebėti ir vertinti atsisiuntimų skaičių pagal šios Svetainės Naudojimosi taisykles ir nustatyti neteisėtą Svetainės turinio naudojimą, jei toks yra. Taip pat šie duomenys padeda atlikti analizes, kuriomis įvertinama kaip pagerinti Svetainės kokybę, kokie produktai yra aktualūs ir kas užtikrina Vartotojų pasitenkinimą.
  • Vartotojo registracija, naujienlaiškio prenumeratos: kai Vartotojas užsiregistruoja Svetainėje arba užsisako Svetainės siūlomas prenumeratas, VšĮ „Arkos dailės galerija“ renka tokius duomenis kaip vardą ir el. paštą paslaugų bei papildomų funkcijų ir galimybių tiekimui. Šiais duomenimis Svetainės savininkai taip pat naudojasi registruotiems Vartotojams elektroniniu pašto siųsdami Svetainės, jų rėmėjų ar trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir/ar produktų informaciją, pasiūlymus, reklaminę komunikaciją ir naujienas. Vartotojas bet kuriuo metu gali atsisakyti gauti šią informaciją rašydamas el.paštu support@inmode.lt
  • Informacijos prašymai ar pateikimai apie produktus, paslaugas ar užklausos dėl pagalbos iš Svetainės valdytojų: kai pateikiate atsiliepimus, kreipiatės dėl pagalbos arba užduodate klausimus kontaktų skiltyje, galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, kad būtų atsakyta į jūsų atsiliepimus, teikiama pagalba ar atsakymai į jūsų klausimus. Tai apima jūsų susirašinėjimo su Svetainės valdytojais įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra.

 4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  Vartotojo asmens duomenys Svetainėje renkami tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais. Asmeniniai duomenys iš Vartotojų Svetainėje renkami šiais atvejais:
  • Valdyti ir vykdyti Sveitainės naudojimo sąlygas
  • Kurti ir valdyti Vartotojų paskyras
  • Vartotojui sutikus, kad būtų renkami jo asmeniniai duomenys
  • Priimti bendradarbiavimo sutartis
  • Visais atvejais, kai tai būtina teisinių įsipareigojimų įgyvendinimui
  • Visais atvejais, kai tai reikalinga užtikrinti teisinius VšĮ „Arkos dailės galerija“ ir trečiųjų šalių interesus

   Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, susisiekdamas raštu el. paštu support@inmode.lt arba pakeisdamas prenumeratos būseną Vartotojo paskyroje

   Puslapio gale pateikiama lentelė, kurioje parodomi įvairūs asmens duomenų rinkimo ir / ar naudojimo būdai bei teisinis pagrindas žymimos informacijos tvarkymui.
 5. Asmens duomenų saugojimas
  Asmeniniai duomenys saugomi tol, kol to reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, ir tol, kol tai leidžia įstatymai.
 1. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
  Asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir
  administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).

  Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

  Svetainės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Svetainės
  nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Svetainės
  sutikimo. Be to, duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Svetainės sudarytus rašytinius susitarimus.

  Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

  Jei nagrinėjant suinteresuoto asmens prašymą, skundą ar kitokią informaciją gali tekti surinkti
  papildomos informacijos, kuri yra pas trečiuosius asmenis, tam tikri asmens duomenys (duomenys identifikuojantys pareiškėją, su pareiškėjo prašymu susijusi informacija) gali būti perduoti minėtiems tretiesiems asmenims, bet tik tokia apimtimi, kiek yra būtina aktualiai informacijai identifikuoti ir teisei į informaciją pagrįsti.
Duomenų rinkimasRenkamų duomenų
tipas
TikslasTeisinis pagrindas
duomenų rinkimui
Svetainės lankymas
ir/arba naršymas
Techninė informacija,
parsisiuntimų skaičius
(registruoti vartotojai) ir
paieškos užklausos tiek
iš registruotų, tiek
neregistruotų Vartotojų
Pagerinti Svetainės
teikiamų paslaugų
kokybę ir Vartotojo
patirtį bei užtikrinti
Svetainės naudojimo
sąlygų laikymąsi
Asmeniniai duomenys
nėra renkami
Vartotojo registracijaVartotojo vardas
El.paštas
Vardas
Tel.nr.
Internetinės svetainės
adresas
Profesija
Papildoma informacija
Nuorodos į socialinius
tinklus
Reikalaujama
informacija
Vartotojo
identifikavimas
Vartotojo paskyros
valdymas
Naudojamos ir
suteikiamos
nemokamos paslaugos
Užklausa dėl
bendradarbiavimo,
informacijos

ir/arba pagalbos
Vardas
El.paštas
Adresas
Mokėjimo ir
atsiskaitymo duomenys
Paslaugų naudojimas ir
teikimas
Paslaugų mokesčiai
Mokesčių įstatymų
laikymasis
Naudojamos ir
suteikiamos
apmokestintos paslaugos